Ako je to s vymáhaním daňových a nedaňových pohľadávok v Zlatých Moravciach? (1. časť)

zdroj: 29. apríl 2024 | zlatemoravce.digitalnemesto.sk

Rozhodnutie na daň
Oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2023 vydalo celkovo
14 729 rozhodnutí ku všetkým spravovaným miestnym daniam a poplatku. Najvýraznejšiu časť agendy oddelenia tvorí daň z nehnuteľností, v roku 2023 bolo vydaných 6 382 rozhodnutí a dodatočných rozhodnutí na daň vo výške 1 214 497,50 Eur. K miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo vydaných celkom 8.040 rozhodnutí a dodatočných rozhodnutí, z toho 6 871 rozhodnutí pre fyzické osoby, ktorým sa vyrubuje poplatok paušálne v celkovej výške 300 159,54 Eur. Právnickým osobám, u ktorých je realizovaný množstvový zber na základe dohôd uzatvorených medzi
daňovým subjektom a Technickými službami mesta Zlaté Moravce, bolo vydaných 1169 rozhodnutí na sumu 299 354,24 Eur.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Mesto Zlaté Moravce eviduje pohľadávky v súlade so zákonom o účtovníctve a opatrením
Ministerstva financií o postupoch účtovania na príslušných analytických účtoch v členení na
daňové a nedaňové pohľadávky.
Daňové nedoplatky sú nedoplatky, ktoré vznikli po lehote splatnosti miestnych daní
vyrubených podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej zákon)
v členení:
▪ daň z nehnuteľností
▪ daň za psa
▪ daň za užívanie verejného priestranstva
▪ daň za ubytovanie
▪ daň za predajné automaty
▪ daň za nevýherné hracie prístroje
▪ daň za jadrové zariadenie

▪ miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poplatok za komunálny odpad sa spravuje podľa zákona o miestnych daniach, v účtovníctve je evidovaný ako nedaňový príjem z dôvodu, že je platbou za poskytnuté služby. Nedaňové pohľadávky vznikajú zo zmluvných vzťahov medzi Mestom Zlaté Moravce a fyzickými, alebo právnickými osobami, najmä nájomné z bytov a nebytových priestorov, dohody, platby za služby, faktúry a pod. Predložená správa poskytuje prehľad o spôsobe vymáhania nedaňových pohľadávok mesta Zlaté Moravce z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta. Ďalej informuje o stave vymáhania pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov so zameraním na vymáhanie pohľadávok na dani z nehnuteľností a poplatku z za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, nakoľko tvoria najväčšiu časť príjmov mesta.

Na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach je od roku 2016 zriadené Oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok, pričom organizačná štruktúra vrátane obsahovej náplne práce jednotlivých oddelení je zverejnená na webovom sídle mesta a od roku 2016 sa toto oddelenie nezmenilo. Jednou z mnohých úloh tohto oddelenia je aj vymáhanie daňových nedoplatkov. Nie je však možné zamieňať si pojem daňové a nedaňové nedoplatky. Daňové nedoplatky vymáhajú referenti pracujúci na oddelení miestnych daní a vymáhania pohľadávok a nedaňové pohľadávky /nájomné/ vymáha právnik úradu. Uvedeným spôsobom sa postupuje podľa obsahových náplní jednotlivých oddelení a to od roku 2016, ktoré sú zverejnené na webovom sídle mesta. Všetky pohľadávky mesta sú jednoznačne identifikované a preukázateľne evidované, skutočný a účtovný stav pohľadávok je každoročne súčasťou inventarizácie pohľadávok a zverejňuje sa v záverečnom účte mesta.

VYMÁHANIE NEDAŇOVÝCH NEDOPLATKOV
Pohľadávky na nájomnom sa vymáhajú tak, že v prípade, ak nájomca alebo užívateľ bytu neuhrádza platby za nájomné, nie je mu opakovane predĺžená nájomná zmluva, dlh je vymáhaný súdnou cestou na základe žaloby o vydanie platobného rozkazu a zároveň je podaná aj žaloba o vypratanie nehnuteľnosti. Následne, ak je toto súdne rozhodnutie právoplatné, podáva sa návrh na vykonanie exekúcie. Exekučné konanie si riadi pridelený exekútor, ktorý sa snaží vymôcť dlh. Prácu znemožňujú dva nové inštitúty a to osobný bankrot – oddĺženie a zastavenie exekúcie po zákonom stanovenej 5-ročnej lehote. V súčasnosti prebieha 53 súdnych konaní o zaplatenie dlžnej sumy, pričom z tohto je 14 vymáhaných exekučne. Niektoré exekúcie boli pre oddĺženie povinného zastavené pre nemožnosť vymoženia dlžnej sumy alebo boli zastavené z dôvodu uplynutia 5 ročnej lehoty na vymoženie dlhu. Zároveň prebieha 28 konaní o vypratanie nehnuteľnosti, niektoré z nich taktiež exekučne vymáhané. Právnik úradu v spolupráci s mestskou políciou vykonáva taktiež náhodné kontroly bytov, pričom v prípade, ak zistí, že sa v byte nachádzajú osoby, ktoré nemajú k bytu žiadny platný právny vzťah, podáva sa návrh na vypratanie a zároveň aj trestné oznámenie.

VYMÁHANIE DAŇOVÝCH NEDOPLATKOV
Oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok spravuje miestne dane a poplatok za komunálny odpad podľa zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pri správe miestnych daní je správca dane povinný striktne dodržiavať ustanovenia zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Daňový poriadok oprávňuje správcu dane nakladať len s daňovými nedoplatkami, nedaňové nedoplatky nie je možné podľa daňového poriadku
vymáhať. Celkový stav pohľadávok sa kontroluje priebežne, minimálne raz za štvrťrok sa odsúhlasuje
na účtovníctvo. Pohľadávky ku všetkým miestnym daniam sú evidované a jednoznačne identifikovateľné, každoročne sú predkladané na kontrolu nezávislej audítorskej spoločnosti. Raz ročne ku koncu každého zdaňovacieho obdobia je vyhodnotenie stavu pohľadávok súčasťou inventarizácie pohľadávok a záväzkov mesta a zverejňuje sa v záverečnom účte mesta. Nedoplatky na daniach a poplatku sa kumulujú od roku 2003, nakoľko podľa § 85 ods. 3 daňového poriadku právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Pred uplynutím 20-ročnej lehoty nie je možné okrem iných zákonných dôvodov (úmrtie, konkurz) nedoplatok odpísať z účtovníctva mesta. Prvýkrát budeme odpisovať nedoplatky za rok 2003 s ohľadom na prerušenie lehôt počas pandémie Covid-19 v roku 2024. Referenti oddelenia postupujú spôsobom, aby maximálne využili všetky dostupné mechanizmy a prostriedky pre zabezpečenie úspešnosti vymáhania daňových nedoplatkov. Okrem procesných postupov uvedených v Daňovom poriadku aktívne využívajú osobnú, telefonickú a e-mailovú komunikáciu s daňovými dlžníkmi.