Zoznam daňových dlžníkov k 31. decembru 2023 – právnické osoby

zdroj: 28. jún 2024 | zlatemoravce.eu

Mesto Zlaté Moravce, ako správca dane, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na dani z nehnuteľností, dani za psa, poplatku za komunálny odpad, dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie v súlade s § 52 ods. 2 a 3 zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  podľa stavu k 31. decembru 2023, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla

u fyzickej osoby 160 Eur
u právnickej osoby 1 600 Eur

Vyzývame dlžníkov, aby v prípade potreby správnej identifikácie nedoplatku konzultovali daňové nedoplatky s referentmi oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok mestského úradu:

daň z nehnuteľností 037/ 69 239 13, 69 239 12
daň za psa 037/ 69 239 13
poplatok za komunálny odpad 037/ 69 239 13
daň za užívanie verejného priestranstva 037/ 69 239 22, 69 239 09
daň za ubytovanie 037/ 69 239 09

Mesto Zlaté Moravce je povinné nedoplatky vymáhať v exekučnom konaní, pričom bude aj naďalej uplatňovať všetky spôsoby výkonu daňovej exekúcie: prostredníctvom súdneho exekútora, zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, prikázaním pohľadávky z bankového účtu, exekúcia zadržaním vodičského preukazu a pod.

Náklady na exekučné konanie, ktoré si exekútor uplatní, výrazne navýšia výšku nedoplatku a Mesto Zlaté Moravce nie je oprávnené trovy exekúcie daňovým dlžníkom odpustiť.

Mesto Zlaté Moravce upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinné vymáhať všetky nedoplatky, to znamená aj tie, ktorých výška nedosahuje sumu 160 Eur, resp. 1 600 Eur.

V Zlatých Moravciach dňa 28. júna 2024

Obchodné menoSídloSuma nedoplatku
ACPIZZA s.r.o.Hlboká ulica 397/5, 95195 Obyce1 733,46
FRADEX recycling s.r.oTovárenská 47, 95301 Zlaté Moravce1 859,00
IMA INVEST s.r.o.Hviezdoslavova 41, 95301 Zlaté Moravce21 187,33
K. O. FRUIT SK, s.r.o.Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce2 785,63
LINDA DECOR s.r.o.Štúrova 7, 95301 Zlaté Moravce1 744,60
NOV, s. r. o.Antolská 3721/4, 85107 Bratislava-Petržalka2 345,89