Pozvánka na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v ZM – 22.02.2024 (štvrtok) o 15.30 hod. v MSKŠ

POZVÁNKA – PDF

MATERIÁLY – PDF

Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
P o z v á n k a
na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

ktoré sa uskutoční dňa
22. februára 2024 (štvrtok) o 15.30 hod.
v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

PROGGRAM:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-11MZ-2024)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …../2024, ktorým sa
  mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 3/2023 o prenájme
  bytov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce nadobudnutých s podporou štátu (mat.
  č.2-11MZ-2024
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …../2024, ktorým sa
  mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 17/2023 o dočasnom
  parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území Mesta Zlaté Moravce (mat.
  č.3-11MZ-2024)
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …./2024, ktorým sa
  ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 1/2021 o zákaze
  umiestnenia herní a kasín na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.4-11MZ-2024)
 14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ……./2024, ktorým
  sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 9/2021 o poskytovaní
  sociálnej služby „Sociálny taxík“ a návrh Dodatku k Zmluve o spolupráci medzi
  Eko-drive s.r.o. a Mestom Zlaté Moravce (mat. č.5-11MZ-2024)
 15. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce
  a spôsob vykonania voľby (mat. č.6-11MZ-2024)
 16. Návrh na schválenie Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní
  odpadových vôd verejnou kanalizáciou medzi Západoslovenskou vodárenskou
  spoločnosťou, a.s. a Mestom Zlaté Moravce (mat. č.7-11MZ-2024)
 17. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024
  17.01 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024
  pre Tenisový klub Zlaté Moravce na projekt – Športová činnosť detí, mládeže a
  dospelých (mat. č.8.01-11MZ-2024)
  17.02 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024
  pre Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Zlaté Moravce na projekt –
  Detské prázdninové rybárske preteky 2024 (mat. č.8.02 -11MZ-2024)
  17.03 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024
  pre Horolezecký klub Zlaté Moravce na projekt – Detský lezecký festival 2024
  (mat. č.8.03-11MZ-2024)
  17.04 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024
  pre Občianske združenie PLATAN na projekt – „Podporme talenty“ (mat. č.8.04-
  11MZ-2024)
  17.05 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024
  pre Občianske združenie PLATAN na projekt – Kľúče od pevnosti (mat. č.8.05-
  11MZ-2024)
  17.06 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024
  pre Občianske združenie Zlatomoravčianka na projekt – Spievaj, že si spievaj (mat.
  č.8.06-11MZ-2024)
  17.07 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024
  pre Občianske združenie rodičov pri Základnej umeleckej škole v Zlatých
  Moravciach na projekt – Oslava 80.výročia založenia ZUŠ Zlaté Moravce (mat.
  č.8.07-11MZ-2024)
  17.08 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024
  pre Občianske združenie Zlatňanka na projekt – Detský folklórny festival „Tam na
  tej lúke“ (mat. č. 8.08-11MZ-2024)
  17.09 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024
  pre OZ FREE TIME SK na projekt – Čarokraj – Detský tábor (mat. č. 8.09-11MZ-
  2024)
  17.10 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024
  pre MUSICA CORDIS na projekt – 5.Hudobná jar v Zlatých Moravciach (mat. č.
  8.10-11MZ-2024)
 18. Návrh Dodatku k Zmluvám o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a
  prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
  18.01 Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a
  prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 medzi Mesto Zlaté Moravce a
  Biskupstvom Nitra, pre Materskú školu sv. Alžbety (mat. č. 9.01-11MZ-2024)
  18.02 Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a
  prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 medzi Mesto Zlaté Moravce a
  Biskupstvom Nitra, pre Základnú školu sv. Don Bosca (mat. č. 9.02 -11MZ-2024)
  18.03 Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a
  prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 medzi Mesto Zlaté Moravce a
  ESAM s. r. o., pre Súkromnú materskú školu Štúrova (mat. č. 9.03-11MZ-2024)
  18.04 Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a
  prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 medzi Mesto Zlaté Moravce a
  detským zariadením Viktorka n. o., pre Súkromnú materskú školu Viktorka (mat. č.
  9.04-11MZ-2024)
  18.05 Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a
  prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 medzi Mesto Zlaté Moravce a
  Moja škôlka o. z., pre Súkromnú materskú školu Moja škôlka (mat. č. 9.05-11MZ-
  2024)
 19. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Ochranné pracovné oblečenie a
  pracovné náradie“ (mat. č. 10-11MZ-2024)
 20. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Zabezpečenie mestskej parkovacej
  politiky v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 11-11MZ-2024)
 21. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov na Družstevnej a Chyzeroveckej
  ulici v Zlatých Moravciach na základe Obchodnej verejnej súťaže č. 5 a schválenie
  podmienok Obchodnej verejnej súťaže č. 5 (mat. č. 12-11MZ-2024)
 22. Návrh na schválenie prevodu pozemkov zámennou zmluvou medzi Mestom Zlaté
  Moravce a Otom Virágom z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 13-11MZ-
  2024)
 23. Návrh na schválenie spôsobu prevodov pozemkov pod garážami
  23.01 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou pre Petra Katinu z dôvodu
  hodného osobitného zreteľa (mat. č. 14.01-11MZ-2024)
  23.02 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre Mgr.
  Ondreja Šabíka (mat. č. 14.02-11MZ-2024)
  23.03 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre
  Jozefa Špaňúra (mat. č. 14.03-11MZ-2024)
 24. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti pozemku na Hviezdoslavovej ulici pre
  spoločnosť ANIMA A.B., s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 15-
  11MZ-2024)
 25. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti pozemku na Chyzeroveckej ulici pre p.
  Miloša Šedíka z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 16-11MZ-2024)
 26. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemkov pod billboardami
  26.01 Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemkov pod billboardami pre spoločnosť
  Akzent BigBoard, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 17.01-11MZ-
  2024)
  26.02 Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemkov pod billboardami pre spoločnosť
  GRYF media s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  (mat. č. 17.02-11MZ-2024)
  26.03 Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemku pod billboardom pre spoločnosť
  ISPA s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 17.03-11MZ-2024)
  26.04 Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemku pod billboardami pre spoločnosť
  ARDSYSTÉM, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 17.04-11MZ-
  2024)
 27. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre spoločnosť
  ACCOUNTING G&G, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 18-
  11MZ-2024)
 28. Návrh na schválenie výpožičky nebytových priestorov pre spoločnosť OKO2, s.r.o. z
  dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 19-11MZ-2024)
 29. Návrh na schválenie zmeny nájomcu z fyzickej osoby podnikateľa na právnickú
  osobu- Zuzana Ondreášová s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 20-
  11MZ-2024)
 30. Návrh na schválenie opravy Uznesenia MsZ č. 262/2024 k zriadeniu vecného
  bremena medzi mestom Zlaté Moravce a Západoslovenská distribučná, a.s. pre
  výstavbu elektroenergetických zariadení distribučnej sústavy v rámci celkovej stavby
  „ZM_TOVÁRENSKÁ 47-TS_VNK_NNK_FRADEX“ (mat. č. 21-11MZ-2024)
 31. Návrh na schválenie zámeru prevodu pozemku v k.ú. Prílepy na základe obchodnej
  verejnej súťaže (mat. č. 22-11MZ-2024)
 32. Návrh na opravu Uznesenia č. 137/2023 (mat. č. 23-11MZ-2024)
 33. Návrh na opravu Uznesenia č. 317/2020 (mat. č. 24-11MZ-2024)
 34. Návrh na schválenie Začatia obstarávania Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu
  mesta Zlaté Moravce v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a
  vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
  dokumentácii. (mat. č. 25-11MZ-2024)
 35. Rôzne
 36. Diskusia
 37. Interpelácie poslancov
 38. Schválenie uznesenia
 39. Záver

Zlaté Moravce 16. februára 2024
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta