Pozvánka na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v ZM – 18.05.2022 (štvrtok) o 15.30 hod.

POZVÁNKA – PDF

MATERIÁLY – PDF

Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
P o z v á n k a
na 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

ktoré sa uskutoční dňa
18. mája 2023 (štvrtok) o 15.30 hod.
v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
6. Určenie overovateľov zápisnice
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-5MZ-2023)
9. Odpovede na interpelácie poslancov
10. Vystúpenie obyvateľov mesta

11. Návrh na odkúpenie nehnuteľností „Nájomné bytové domy Robotnícka ulica“ a
technickej vybavenosti (mat. č.2-5MZ-2023)

12. Návrh na prevzatie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na odkúpenie
nehnuteľností „Nájomné bytové domy Robotnícka ulica“ a technickej vybavenosti
(mat. č.3-5MZ-2023)

13. Návrh na uzavretie zmlúv o poskytovaní konzultačných služieb pri realizácií
kybernetickej bezpečnosti a ochrane osobných údajov
so spol. SOMI Systems a.s.
(mat. č.4-5MZ-2023)

14. Návrh na schválenie prevodu pozemku pod trafostanicou na ulici 1. mája slúžiacu pre
stavbu ,,Polyfunkčný komplex s bytmi- 121 BJ“ pre spoločnosť ZEH, s.r.o. z
dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.5-5MZ-2023)

15. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského pozemku – verejnej zelene popri
dome a záhrade na Tekovskej ulici pre Dušana Viteka (mat. č.6-5MZ-2023)

16. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti pozemku pre Róberta Vaňa pred domami
na Ulici B.S.Timravy v MČ Chyzerovce (mat. č.7-5MZ-2023)

17. Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom

17.01 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre Ivana Levčíka (mat. č.8-5MZ-2023)

17.02 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre Ing. Elemíra Hornáka (mat. č.9-5MZ-2023)

17.03 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre Ing. Petra Mikušíka (mat. č.10-5MZ-2023)

17.04 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre Tomáša Mattu (mat. č.11-5MZ-2023)

17.05 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre Jána Vajdu (mat. č.12-5MZ-2023)

17.06 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre Pavla Vaňa (mat. č.13-5MZ-2023)

17.07 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre Richarda Gažiho (mat. č.14-5MZ-2023)

17.08 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre Ing. Milana Peňažku (mat. č.15-5MZ-2023)

17.09 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre Juraja Dubca (mat. č.16-5MZ-2023)

18. Rôzne
19. Diskusia
20. Interpelácie poslancov
21. Schválenie uznesenia
22. Záver

Zlaté Moravce 12. mája 2023
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta