Školenie zdravotníkov zlatomoravskej nemocnice v neodkladnej podpore životných funkcií

zdroj: 23. február 2023 | facebook.com | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

V rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov zorganizovala Nemocnice AGEL Zlaté Moravce osemhodinový študijný program, na základe ktorého nadobudnú zdravotnícki pracovníci nemocnice tak teoretické ako aj praktické zručnosti z neodkladnej podpory životných funkcií.

„Školenie máme rozdelené do viacerých dní a blokov, aby sme mohli vyškoliť všetkých kolegov so zdravotným vzdelaním nášho zdravotníckeho zariadenia. Školenie bude vykonané erudovaným záchranárom a bude prebiehať počas mesiaca február aj marec,“ vysvetľuje námestníčka úseku ošetrovateľskej starostlivosti Nemocnice AGEL Zlaté Moravce Mgr. Beáta Králiková. Prví zdravotníci akreditovaného študijného programu neodkladnej podpory životných funkcií budú preškolení už dnes a zajtra 24. februára, ostatní zdravotníci zlatomoravskej nemocnice počas nasledujúcich 5 termínov v mesiaci marec. Odborné školenie v trvaní 8 hodín  je rozložený na 3 hodiny teoretickej časti a 5 hodín praktickej časti. Bude vykonávané prostredníctvom certifikovaných inštruktorov spoločnosti Merea, a.s.

„Kurz je nanajvýš edukatívny. Kolegovia získajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti v poskytovaní neodkladnej podpory životných funkcií pri náhlych život a zdravie ohrozujúcich udalostiach, tiež si osvoja praktiky pri riešení náhlych život a zdravie ohrozujúcich udalostiach, získajú pozitívny postoj k poskytovaniu neodkladnej podpory životných funkcií a k prevencii náhleho ohrozenia života a zdravia človeka,“ dodala na záver námestníčka Mgr. Králiková. Okrem školenia interných zamestnancov Nemocnica AGEL Zlaté Moravce za účelom školenia poskytne priestory externým zubným lekárom, ktorých spoločnosť Merea vyškolí v neodkladnej podpore životných funkcií.

Merea realizuje kurzy neodkladnej podpory životných funkcií podľa príslušných ustanovení nariadenia Vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov a v súlade s výnosom MZ SR zo 17. Septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy  sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov.